Κυριακή, Μαΐου 24, 2015

Απόδοση στα ποντιακά μιας σελίδας του Θερμού Σεπτέμβρη

Θερμόν Σταυρίτες,
τη Γιώρικα τη Κορινίδη
(Το πρώτον την σελίδαν έκλοσεν σα ποντιακά, ο Σπύρον ο Λαζαρίδης, ο Μαλόφτσαλης)

Πρόλογον γιόξα όντες ο Φιλ Φλάναγκαν δεβάζ για τα πράμματα ντο τρέχνε σ’ ήναν χώραν τη Ευρωπαϊκού Νότονος ήντιναν θα εθέλνεν να επισκέφκουνταν επειδή «πολλά θα ιμπόρναν να είνουντουν εκειαυκά» 

Ο Φιλ Φλάναγκαν ίδρωσεν και ντο εχώθεν απές σ’ ατόσους νομάτας ξάι κι ευκόληνένατον. Άμα κι εφόρνεν εείνο το καμίς ντο έφαένα η θέσα, ά σκονεν κι εσύρνεν κα με όλον την καρδίαν νατ, το τριμένον την πατατούκα νατ. Εξέγκεν ας σ’ οπίς την τσόπαν νατ την διπλωμέντσαν εφημερίδαν «Λαϊκόν Λαλίαν». Καλά ντο επέρασεν ας σα γραφεία κι επέρεν το τελευταίον το φύλλον. Είσσεν πολλάν ώραν εμπροστά τ’ κι εθέλνεν να εφύαζεν τον χρόνον νατ με το δέβασμαν.
 Αβούτον ο κόσμον ντ’ ενεμείνεν σην σειράν για να παίρ’ το επίδομαν κι ετελείντουν κι εμοίαζεν αμόν έναν ποτσίκ μακρύν. Ο Φιλ έτον είνας ασή πολλούς άεργους τη Ιρλανδίας και είνας ας σα λίγα μέλη τη ζεβρού Κόκκινου Μπλοκ. Εράεψεν για τεκείνο το άρθρον π’ εντόκεν σην καρδίαν νατ ας σο πρότον το ματοτέρεμαν ντ’ έσυρεν σον πρώτον την σελίδαν τι επίσημονος εφημερίδας τι κόμματός ανάτ. Σα τελευταία απάν πολλά κόσμος ενδιαφέρκουνταν για τ’ ερώτεμαν σ’ όποιον επουγαλεύκουντουν να εδίνεν απάντησην ο χιαρίφς ντ’ υπέγραφεν με τα σημάδε j.j.

ΜΕΡ ΚΙΕΣ ΠΟΡΠΑΤΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ;

Η ορθία νατ’ κι έργησεν να φανερούται. Ο άλλον ο αβαράς π’ ενέμνεν οπίσα τ’ κι εδέβαζεν την εφημερίδαν απάν ας ωμία τ’, ερώτεσέ νατον αν επόρνεν να σύρ’ ατός πα ήναν οματέαν με την σειράν νατ’. «Ξάι μη νιάσκεσαι κια, ας όσον ελέπω, έεις χρόνον να δεβάεις όλον την ιστορίαν τη Σοβιέτ τη Λίμερικ».
Μερικά φοράς έπρεπεν να εφτάει και δύο και τρία δεβάσματα για να εγνάευ
εν ντ’ έγραφεν σο χαρτίν. Εσάεψεν με τον νου νατ’ πως ους να ετέλενεν με το άρθρον π’ εδέβαζεν, το μάκρος τη ποτσικί ντ’ έπλαθαν τ’ ανθρώπινε σουράτε θα επεμείνεν το ιμπσόν.
Τσιπ καλά έτον.
[…]

19/5/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: